Ochráníme vaše
skvělé nápady

S čím vám můžeme pomoci?

Poskytujeme právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví týkající se především registrační, udržovací a ochranné strategie.
 • Poradenství

  Poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

  Pomáháme vést jednání a připravit smluvní dokumentaci nebo jiné právní dokumenty spojené s jednotlivými právy duševního vlastnictví.

 • Vymáhání práv

  Vymáhání práv z duševního vlastnictví a spory

  Klienty zastupujeme ve sporech i mimosoudních jednáních týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, nekalé soutěže a v celních řízeních týkajících se zejména boje proti padělkům.

 • Patenty

  Patenty a užitné vzory

  Zajišťujeme ochranu vynálezů ve formě patentů a užitných vzorů ve všech průmyslových oborech v ČR a zahraničí, patentové přihlášky v dalších zemích EU a světa.

 • Ochranné známky

  Ochranné známky

  Zajišťujeme ochranu práva na ochranné známky včetně ochrany sloganů nebo “claimů” v ČR i zahraničí. Služby poskytujeme včetně rešerší a posuzování možnosti registrace.

 • Monitoring

  Monitoring ochranných známek

  Provádíme monitoring ochranných známek pro včasné podání námitek proti registraci shodných nebo podobných ochranných známek.

Potřebujete ochránit své nápady?
Kontaktujte nás

Proč spolupracovat s námi?

Přes 0 spisů

Tolik spisů jsme za dobu své existence zpracovali pro naše klienty.

Více než 0 klientů

Služby našim klientům poskytujeme v 50 zemích po celém světě.

Více než 0 let praxe

Skvělé nápady našich klientů chrání tým zkušených právníků a patentových zástupců od roku 1990.

0 zahraničních partnerů

Spolupracujeme s advokátními a patentovými kancelářemi ve většině zemí Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie.

Jsme členem národních a mezinárodních profesních asociacích
 • AIPPI
 • ECTA
 • INTA
 • LIDC
 • Marques

Ochrana duševního vlastnictví
je naší specializací

 • Ochranné známky

  • Rešerše v databázích před podáním přihlášky ochranné známky na shodnost i zaměnitelnost označení v databázích ochranných známek.
  • Konzultace a stanoviska týkající se posouzení zápisné způsobilosti ochranných známek.
  • Právní služby v rámci registračního řízení ochranných známek před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.
  • Právní služby v rámci registračního řízení mezinárodních ochranných známek, vyřizování prozatímního pozastavení platnosti v ČR i zahraničí, zastoupení klientů před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO, World Intellectual Property Organization.
  • Právní služby v rámci registračního řízení ochranných známek EU, zastoupení klientů před EUIPO.
  • Zastupování klientů ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví (námitková řízení, zrušovací řízení a řízení o vyslovení neplatnosti ochranné známky), včetně správních žalob týkajících se rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.
  • Zastupování klientů ve sporných řízeních před EUIPO (námitková řízení, zrušovací řízení a řízení o vyslovení neplatnosti ochranné známky)
  • Monitoring ochranných známek pro včasné podání námitek proti registraci shodných nebo podobných ochranných známek.
  • Příprava smluvní dokumentace (např. licenčních smluv, koexistenčních dohod, dohod o narovnání) a dalších právních dokumentů.
  • Zastupování klientů v řízeních před soudy, jednání o mimosoudních řešeních sporů.
 • Patenty a užitné vzory

  • Ochrana v rámci ČR – národní přihlášky vynálezů.
  • Zajištění přihlášek do zahraničí – národní přihlášky v jednotlivých státech, včetně USA, mezinárodní patentové přihlášky (PCT přihlášky, přihlášky Evropského patentu, zastupování u WIPO a EPO).
  • Dodatková ochranná osvědčení (Supplementary Protection Certificate)
  • Zajištění validace evropských patentů.
  • Služby v oblasti rešerší v patentových databázích, příp. v odborné literatuře a v internetových zdrojích, monitorování patentů a služby směřující k ochraně originálních výrobků před napodobováním a padělky.
  • Služby v souvislosti s placením udržovacích poplatků za patenty, příp. evropské patenty, s podáváním žádostí o prodloužení doby platnosti užitných vzorů.
  • Zastoupení v řízení o zrušení patentu, v řízení o návrhu na určení a ve sporech vyplývajících z patentů před soudy, jednání o mimosoudních řešeních sporů.
  • Příprava smluvní dokumentace (např. licenčních smluv, koexistenčních dohod, dohod o narovnání) a dalších právních dokumentů.
 • Průmyslové vzory

  • Právní služby v rámci registračního řízení průmyslových vzorů v ČR.
  • Zajištění přihlášky průmyslových vzorů do zahraničí (průmyslový vzor Společenství - zajistí ochranu ve všech státech EU, národní přihlášky průmyslových vzorů v jednotlivých státech, včetně USA, Číny, mezinárodní průmyslový vzor).
  • Rešerše v databázích průmyslových vzorů, příp. v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda design splňuje požadavek novosti a individuální povahy.
  • Služby spojené s obnovováním ochrany průmyslových vzorů a s platbami udržovacích poplatků.
  • Zastoupení v řízení o zrušení průmyslového vzoru.
  • Rešerše a monitorování průmyslových vzorů.
  • Zastoupení ve sporech vyplývajících z průmyslových vzorů před soudy, jednání o mimosoudních řešeních sporů.
  • Příprava smluvní dokumentace (např. licenčních smluv, koexistenčních dohod, dohod o narovnání) a dalších právních dokumentů.
 • Autorská práva

  • Zastupování v autorskoprávních sporech – zastupování autorů v soudním i mimosoudním řízením při uplatňování jejich nároků podle autorskoprávních předpisů.
  • Příprava smluvní dokumentace (např. licenčních smluv, koexistenčních dohod, dohod o narovnání) a dalších právních dokumentů.
 • Vymáhání práv z duševního vlastnictví

  • Zastupování klientů ve sporech o porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému a průmyslovému vzoru, k nezapsanému označení a/nebo k obchodním firmám.
  • Zastupování klientů v boji proti padělkům – příprava odborných vyjádření a posudků na zadržené zboží, příprava celního opatření na ochranu průmyslových práv, vedení soudních řízení o určení porušení práva duševního vlastnictví a dalších úkonů, v rámci celních řízení, včetně zastoupení poškozeného v trestním řízení.
  • Zastupování klientů ve sporech z nekalé soutěže (obrana proti klamavé reklamě a klamání spotřebitele, obrana proti nekalým a klamavým obchodním praktikám, obrana proti padělkům, napodobování a parazitování na značce či výrobku).
  • Právní pomoc v doménových sporech.
 • Oceňování nehmotných aktiv a duševního vlastnictví

Mgr. Jana Traplová

team

Mgr. Jana Traplová

Jana se ve své advokátní praxi specializuje na ochranu duševního vlastnictví. Spolu se svým týmem se postará o vaše nápady a ochrání je v ČR i mimo ni. V roce 2023 ji časopis Euro zařadil mezi Top 100 žen českého právního byznysu.
# prvních 100 let
Poznejte celý tým
 • Ing. et Ing. Tomáš Růžička

  Výkonný ředitel / Executive Director
 • JUDr. Vojtěch Trapl

  Advokát
 • JUDr. Vladislava Růžičková

  Advokátka
 • Zuzana Bartošovičová, LL.M.

  Patentová zástupkyně - Ochranné známky
 • doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk CSc.

  Stálý konzultant
 • Ing. Jaroslav Veřmiřovský

  Evropský patentový zástupce
 • Ing. Tomáš Veřmiřovský

  Evropský patentový zástupce
 • Mgr. Radomír Nahodil

  Patentový zástupce
 • Ing. Jan Vonka

  Patentový zástupce
 • Monika Blümelová

  Specialistka agendy ochranných známek
 • Irena Říhová

  Senior specialistka agendy ochranných známek a patentů
 • Mgr. Alice Nejedlá

  Specialistka agendy patentů a validací
 • Mgr. Anna Nováková

  Specialistka agendy patentů a validací
 • Gabriela Sekeráková

  Office Manager
 • Tereza Verthaimová

  Účetní
 • Věra Rumpálová

  Účetní
 • RNDr. Miloš Štípl

  IT Vývoj
 • Kateřina Kabelová

  Stážistka

Milníky v historii

 • 1) Historické kořeny a ochrana IP před rokem 1989

  • Před rokem 1989 neexistovaly v bývalé ČSSR (Československé socialistické republice) soukromé advokátní kanceláře a advokacie byla vykonávána prostřednictvím státních advokátních poraden.
  • Historické kořeny advokátní a patentové kanceláře (dnes THK Legal s.r.o) sahají do roku 1979, od kterého se advokátka, JUDr. Jarmila Traplová v Advokátní poradně č. 10 v Praze specializovala na oblast mezinárodní ochrany duševního vlastnictví pro zahraniční i českou klientelu. Na její úspěchy a odkaz dnes úspěšně navazuje její dcera, Mgr. Jana Traplová, advokátka, majitelka advokátní a patentové kanceláře THK Legal s.r.o.
 • 2) „Sametová revoluce“ a změny v ochraně IP

  • „Sametová revoluce“ přinesla v listopadu 1989 politické změny, pád komunismu, zánik státních advokátních poraden a zahájení činnosti soukromých, nezávislých advokátních kanceláří.
 • 3) JUDr. J. Traplová, Advokátní kancelář, Patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, licence

  • JUDr. Jarmila Traplová, založila v roce 1990 samostatnou advokátní kancelář s označením JUDr. J. Traplová, Advokátní kancelář, Patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, licence.
  • JUDr. Traplová začala psát historii úspěšné advokátní a patentové kanceláře, která převzala péči o ochranu duševního vlastnictví registrovaného v ČSSR již např. od roku 1930 a zahájila spolupráci s řadou významných světových společností.
 • 4) JUDr. J. TRAPLOVÁ A PARTNEŘI, ADVOKÁTNÍ A PATENTOVÁ KANCELÁŘ

  • V roce 1992 začala JUDr. Traplová spolupracovat se svými dosavadními zaměstnanci - patentovými zástupci Ing. Janem Kubátem a Ing. Eduardem Hakrem, v rámci sdružení s názvem JUDr. J. TRAPLOVÁ A PARTNEŘI, ADVOKÁTNÍ A PATENTOVÁ KANCELÁŘ.
 • 5) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář

  • V druhé polovině devadesátých let pro sdružení začalo být užíváno označení TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář.
 • 6) Mgr. Jana Traplová vstupuje do advokátní a patentové kanceláře

  • V září 2007 začala pracovat dcera, Jana Traplová jako advokátní koncipientka své matky JUDr. Jarmily Traplové. Jana Traplová se začala zabývat zejména oblastí boje proti padělkům – důležitou agendou, která 8 let po „sametové revoluci“ v České republice nabyla zásadního na významu.
  • V roce 2011 Mgr. Jana Traplová úspěšně složila advokátní zkoušky a stala se spolupracující advokátkou JUDr. Jarmily Traplové.
 • 7) Mgr. Jana Traplová přebírá praxi († JUDr. Jarmila Traplová)

  • JUDr. Jarmila Traplová zemřela v prosinci 2012.
  • Mgr. Jana Traplová navázala na předchozí praxi své matky a jako samostatná advokátka a od 1. 1. 2013 spolupracovala s Ing. Kubátem a Ing. Hakrem.
 • 8) Změny souvisejícím s úmrtím partnerů († Ing. Eduard Hakr, † Ing. Jan Kubát)

  • Dne 23. dubna 2021 zemřel ve věku 86 let Ing. Eduard Hakr a sdružení zaniklo.
  • Od 1. května 2021 do 31. prosince 2021 uzavřeli dohodu o sdružení již jen Mgr. Jana Traplová, advokátka a Ing. Jan Kubát, samostatný patentový zástupce dále pod názvem TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář.
  • Od 1. ledna 2022 do 3. prosince 2022 byla Mgr. Jana Traplová ve sdružení s Ing. Janem Kubátem, Ing. Tomášem Pavlicou a Ing. Ivanou Beranovou a pro své podnikání používali označení TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář.
  • Ing. Jan Kubát zemřel 3. prosince 2022, ve věku 89 let a sdružení zaniklo.
 • 9) THK Legal s.r.o.

  • Na konci roku 2022 byla založena THK Legal s.r.o., jejíž je Mgr. Jana Traplová jedinou společnicí a jednatelkou.
  • Od 1. ledna 2023 tak Mgr. Jana Traplová pokračuje spolu se svým týmem ve své dosavadní činnosti – poskytování komplexních právních služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
 • 10) Mgr. Jana Traplová – Evropský usazený advokát na Slovensku

  • V prosinci 2023 Slovenská advokátní komora zapsala na seznam advokátů Slovenské republiky Mgr. Janu Traplovou jako evropského usazeného advokáta.
  • Poskytování komplexních právních služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví na Slovensku se tak stává pro klienty ještě jednodušší a dostupnější.

Think ▪ Hold ▪ Know ... To je THK Legal s.r.o.

Naše kancelář
A Přístavní 531/24, 170 00 Praha 7, Česká republika
T +420 266 772 100
17781078
DIČ CZ17781078
ID datové schránky (THK Legal s.r.o.): nmyhrch
ID datové schránky (Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka): 7paf4d9